„Дендрит” ООД обявява публична покана до всички заинтересова лица

21.01.2020

„Дендрит” ООД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване до 28.01.2020 г. с предмет:
„Доставка на ДМА:
- автоматичен твърдомер за измерване по мерна единица VICKERS - 1 брой;
- полуавтоматичен твърдомер за измерване по мерна единица Rockwell - 1 брой;
- лабораторен апарат - 1 брой”
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0345-C01 по проект с наименование „Изследвания за създаване и научноизследователска проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на стоманени еластични елементи с приложение в железопътното строителство“.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на оборудването, ще бъдат класирани на база критерий най-ниска предложена цена.
След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган, ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.
Изтеглете пълния пакет документи от тук
или в Информационната система за управление и набюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg 

Последни новини

27.01.2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас