„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

25.03.2019

„Дендрит” ООД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване до 01.04.2019 г. с предмет: 

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0345-C01 по проект с наименование „Изследвания за създаване и научноизследователска проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на стоманени еластични елементи с приложение в железопътното строителство“.

Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на пилотната линия, ще бъдат класирани на база критерий икономически най-изгодна оферта.

След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган, ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.

Изтеглете пълния пакет документи от тук

или в Информационната система за управление и набюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg .

Последни новини

27.01.2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас