Обява за работа: Експерт изследовател (7)

16.11.2018

Експерт изследовател по проект: студена обработка на металите

Във връзка с изпълнението на проект, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0345-C01 „Изследвания за създаване на иновативна технология за автоматизирано производство на стоманени еластични елементи с приложение в железопътното строителство“, където ДЕНДРИТ ООД е бенефициент, търсим най-подходящият кандидат за позицията:

Квалификация и отговорности

Средно техническо образование - студена обработка на металите. Квалификация - техник студена обработка. Професионален опит в областта машиностроителните конструкции 10 години. Отговорности по проекта: - Участие при проучване и анализиране на съществуващи и прилагани производствени линии и обработващи машини за производство на стоманени еластични елементи; - Участие при създаване на технико-икономическо задание за разработване на пилотна линия за автоматизирано производство на стоманени еластични елементи; - Разработване на конструктивна схема и основни технически характеристики на пилотната автоматизирана линия и нейните съставни части. Общ план на разположението. - Участие в пилотното производство на 400 бр. стоманени еластични елементи; Период на ангажираност по проекта - 18 месеца. Трудов договор за 8 часа работно време в гр. Червен бряг.

Последни новини

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (8)

Експерт изследовател по проект: инженер, специалист по обработващи машини за химикотермични и термични обработки

16.11.2018

Обява за работа: Експерт изследовател (7)

Експерт изследовател по проект: студена обработка на металите

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас