СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

27.01.2021

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

 

На 25.01.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „Дендрит” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0666-C01  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срок на договора: 3 месеца (25.01.2021 – 25.04.2021 г.)

Място на изпълнение: град София.

Стойност на договора: 126 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 126 000 лв.

Последни новини

27.01.2021

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25.03.2019

„Дендрит“ ООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Изработка и предварително тестване на пилотна линия за изследвания и проверка на иновативна технология за автоматизирано производство на еластични скоби СЕ-1 и СЕ-2.”

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас