Възстановяване на проектната скорост в криви

В резултат от дългогодишната ни работа установихме, че проблемни участъци са кривите с малък радиус (<300м), където поради големия брой дефектирали скрепления се наблюдава нерегламентирано уширение на железния път. Благодарение на научния ни потенцал разработихме и патентовахме технология за привеждане на междурелсието в номиналните му граници без необходимост от подмяна на старите траверси с нови, а само чрез преработването на твърдото релсово скрепления в ново еластично. За целта са разработени нови конструкции на релсово скрепление, специализирани технологии и съоръжения. Новите конструктивни варианти са предназначени за стоманобетонови и дървени траверси.

Технологията от ДЕНДРИТ се извършва по време на редовна експлоатация без необходимост от прекъсване на движението, а само чрез работа "на прозорец". 

В началото на 2009 г. в няколко проблемни учасъци фирма ДЕНДРИТ приведе междурелсието в номиналните му граници. Тези участъци бяха наблюдавни 2 години от експерти в НКЖИ, след което получихме разрешение на цялостоно преработване на скрепленията.

При въпроси за нашата дейност и продукция, не се колебайте да се свържете с нас